Καταγγελία με προειδοποίηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 «Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του Ν. 4093/2012» η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2112/1920 αντικαθίστανται ως εξής:

Tου Ανδρέα Κ. Σακελλαριάδη,
λογιστή – φοροτέχνη

«1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος αποζημίωσης».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται, για όσους έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, δύο είδη καταγγελίας:

α) Η έκτακτη καταγγελία η οποία επιφέρει αμέσως την λύση της σχέσεως εργασίας και

β) Η τακτική καταγγελία, δηλαδή η καταγγελία με προειδοποίηση (με προμήνυση) είναι εκείνη η οποία γίνεται ορισμένο διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί ο καταγγέλλων να λήξει η σχέση και το αποτέλεσμά της επέρχεται μετά την πάροδο του εν λόγω διαστήματος. Από το χρόνο της προειδοποίησης καταγγέλλεται η σχέση και προκαλείται η λύσης της εργασιακής σχέσης.

Όμως το αποτέλεσμα αυτό της λύσης δεν επέρχεται με την πραγματοποίηση της καταγγελίας, ήτοι με την περιέλευση της σχετικής δήλωσης του καταγγέλλοντα στον αντισυμβαλλόμενο του, αλλά μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της προμηνύσεως, που μεσολαβεί μεταξύ της καταγγελίας και της οριστικής λύσεως. Η καταγγελία δηλαδή θεωρείται ότι γίνεται κατά την ημερομηνία της προειδοποίησης.

Τόσο στην πρώτη περίπτωση όσο και στην δεύτερη, το συντασσόμενο έγγραφο που επιδίδεται στον απολυόμενο και γνωστοποιείται εντός 8 ημερών στον ΟΑΕΔ, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1του άρθρου 9 του Ν.3198/55: «1. Ο καταγγέλων την σχέσιν εργασίας εργοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας 8 ημερών από της παραδόσεως του εγγράφου της καταγγελίας εις τον απολυόμενον, αναγγείλη την υπ΄ αυτού ενεργηθείσαν καταγγελίαν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας ως και εις το αρμόδιον Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας, όπερ υποχρεούται να πρωτοκολλήση ταύτην αυθημερόν», είναι το ίδιο έγγραφο της καταγγελίας συμβάσεως το οποίο στην πρώτη περίπτωση φέρει τίτλο « ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ», ενώ στην δεύτερη περίπτωση «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».

Επισημάνεται ότι στην δεύτερη περίπτωση δεν πρόκειται περί απλής προειδοποιήσεως του μισθωτού για μελλοντική καταγγελία της σχέσεως εργασίας, αλλά για γνήσια καταγγελία οπού το αποτέλεσμα θα επέλθει μετά από την προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών διατηρούνται ακέραια μέχρι να λήξει ο χρόνος προειδοποίησης και κατ΄ επέκταση ο χρόνος καταγγελίας της σύμβασης. Άρα ο εργαζόμενος δικαιούται τα επιδόματα (δώρα) εορτών το επίδομα αδείας την άδεια ή τυχόν αποζημίωση αδείας μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Κατά τον χρόνο λύσεως της σχέσης εργασίας, δηλαδή την ημέρα λήξεως της προθεσμίας προειδοποίησης που ορίζει ο νόμος, δεν προβλέπεται σύνταξη νέου εγγράφου, διότι μπορεί να θεωρηθεί ως νέα καταγγελία χωρίς προειδοποίηση στην οποία οφείλεται η πλήρης αποζημίωση.

Προσοχή!!! Οποιοδήποτε έγγραφο, κοινοποιείτε στον μισθωτό, με απλή αναφορά «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» για μελλοντική καταγγελία στης συμβάσεως εργασίας δεν αποτελεί καταγγελία με προειδοποίηση.

Πηγή: taxheaven.gr

Advertisements