Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς – Πώς αμείβονται

Η Δευτέρα του Πάσχα, όπως είναι γνωστό (εφέτος η 13η Απριλίου), ορίζεται από το νόμο (Β. Δ/γμα 748/1966) ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εργασίες γενικά και τους εργαζομένους όλης της Χώρας, με εξαίρεση βέβαια αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές του έτους (εργασίες υγείας, συγκοινωνιών, τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

Αντίθετα η εορτή της Πρωτομαγιάς, η οποία εφέτος συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή), με το παραπάνω Β.Δ/γμα 748/1966 ορίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, η οποία όμως με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/1968, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας να ορίζεται και αυτή ως υποχρεωτική αργία με συνέπεια να εφαρμόζονται και για την εορτή αυτή, όσα αφορούν στην αμοιβή των εργαζομένων, οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και τις λοιπές υποχρεωτικές ημέρες αργίας.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις η εορτή της 1ης Μαΐου από το έτος 1968 μέχρι το 2014, με αντίστοιχες αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας κάθε έτους, καθιερώνεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, όπως αναμένεται να συμβεί και εφέτος.

Αφού επομένως οι ημέρες αυτές (Δευτέρα 13 Απριλίου και Παρασκευή 1η Μαΐου) θα είναι υποχρεωτικές αργίες, θα ισχύσουν τα εξής:

α) Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και αμείβονται με ημερομίσθιο (ανεξάρτητα της ιδιότητάς τους ως υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών), δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους των ημερών αυτών και να ασφαλισθούν στο ΙΚΑ για τις ημέρες αυτές χωρίς να εργασθούν κατ’ αυτές και χωρίς βεβαίως καμία προσαύξηση.

Αντίθετα οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής (ημερομίσθιοι) οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες του έτους, υποχρεούνται να εργασθούν και κατά τις εορτές αυτές δικαιούμενοι να λάβουν το ημερομίσθιό τους των ημερών αυτών προσαυξημένο κατά 75%.

Σύμφωνα δε με την ΚΥΑ 25825/1951 στους εργοδότες των μισθωτών αυτών παρέχεται η δυνατότητα να υπολογίσουν την προσαύξηση αυτή του75%, στην περίπτωση καταβολής ημερομισθίου ανώτερου του νομίμου, αυτού δηλαδή που προκύπτει από την οικεία ΣΣΕ στην οποία υπάγονται οι μισθωτοί, επί του νομίμου μόνο ημερομισθίου τους και το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να το προσθέσουν στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

β) Αντίθετα οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές, που αμείβονται με μηνιαίο μισθό (ανεξάρτητα πάλι της ιδιότητάς τους ως υπαλλήλων ή εργατοτεχνιτών), και που θα εργασθούν και κατά τις ημέρες των εορτών αυτών, θα λάβουν κανονικά το μισθό τους των δύο μηνών αυτών και επιπλέον την προσαύξηση του 75% η οποία θα υπολογισθεί επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25ου) του μηνιαίου καταβαλλομένου μισθού τους ή σε περίπτωση καταβολής μισθού ανώτερου του νομίμου, αυτού δηλαδή που προκύπτει από την οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται οι μισθωτοί, επί του νομίμου 1/25ου του μισθού τους, και το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να το προσθέσουν στον καταβαλλόμενο μισθό τους.

Οι μισθωτοί όμως της κατηγορίας αυτής (αμειβόμενοι με μισθό) που δεν θα εργασθούν τις ημέρες αυτές, δεν δικαιούνται μεν να λάβουν επιπλέον του μισθού τους αποδοχές για τις ημέρες αυτές, αφού και για τους μήνες αυτούς θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους παρότι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις ημέρες του αντίστοιχου μήνα.

Advertisements